แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก (Suntowers Retail Space)
อ่านเพิ่มเติม