ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 91,183,800 20.41
2 สำนักงานประกันสังคม 45,122,400 10.10
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,286,000 6.56
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,333,300 5.22
5 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,361,000 4.11
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,810,400 3.32
7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 13,887,400 3.11
9 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 9,038,100 2.02
10 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 7,650,000 1.71