ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แก้ไข Template)