การลงทุน และบริหารโครงสร้างเงินทุน เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรในระยะยาว

การดูแลคุณภาพทรัพย์สิน เพื่อความพร้อมใช้งานและความพึงพอใจของผู้เช่า

การบริหารงานการเงินและการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและการบริหารความเสี่ยง