มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.3352
0.00 (0.04%)
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2567
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 มีนาคม 2567 10.3352 4,617,288,276.06
31 ธันวาคม 2566 10.3308 4,615,282,807.91
30 กันยายน 2566 10.2971 4,600,228,227.62
30 มิถุนายน 2566 10.2672 4,586,908,791.23
31 มีนาคม 2566 10.2372 4,573,492,530.23
31 ธันวาคม 2565 10.2407 4,575,057,170.22
30 กันยายน 2565 10.2511 4,579,694,417.81
30 มิถุนายน 2565 10.3712 4,633,365,078.06
31 มีนาคม 2565 10.2489 4,578,706,732.36
31 ธันวาคม 2564 10.1517 4,535,279,097.37
30 กันยายน 2564 10.0355 4,483,394,972.81
30 มิถุนายน 2564 9.9916 4,463,755,879.83
31 มีนาคม 2564 9.8616 4,405,686,888.70
31 ธันวาคม 2563 9.7448 4,353,512,101.92
30 กันยายน 2563 9.7149 4,340,147,719.92
30 มิถุนายน 2563 9.4233 4,209,886,252.65
31 มีนาคม 2563 9.3178 4,162,742,750.22
31 ธันวาคม 2562 9.2778 4,144,879,668.98
30 กันยายน 2562 9.1710 4,097,156,248.38
30 มิถุนายน 2562 10.1646 4,541,068,193.46
31 มีนาคม 2562 10.1350 4,527,828,457.00