รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก)

เอกสารย้อนหลัง

2567

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน)

2566

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน)

2565

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน)

2564

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน