สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน สมดุล ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จุดเริ่มต้นการจัดตั้งกองทรัสต์

กองทรัสต์ SPRIME จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และได้นำหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตีของกองทรัสต์, บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

กองทรัสต์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวไปลงทุนในอาคารซันทาวเวอร์ส (โดยไม่รวมพื้นที่ส่วนร้านค้า) และนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ได้นำทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ โดยรายได้ที่กองทรัสต์ได้รับจากการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า และค่าบริการของพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กองทรัสต์จะไม่ดำเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อีกทั้งกองทรัสต์จะไม่นำอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย