บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

ผู้จัดการกองทรัสต์ ตกลงแต่งตั้ง บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ให้ทำ หน้าที่ในการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการของกองทรััสต์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมีสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
ทุนจดทะเบียน
1,500 ล้านบาท
บริหารอสังหาริมทรัพย์
10,000,000 บาท
รายชื่อกรรมการ
  1. ดร.ชญานิน เทพาคำ
  2. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์
  3. นางฐิติมา รุ่งขวััญศิริโรจน์
  4. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
  5. นางอรณีย์ พูลขวัญ
วัตถุประสงค์

เพื่อประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการประเภททีพักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกและที่จอดรถ เป็นต้น

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ร้อยละ 99.996

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดติดต่อเช่าพื้นที่

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 37 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900