การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยทางตรง

กองทรัสต์ฯ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานดังกล่าว เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

ทั้งนี้ ในอนาคตหากผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้ทำการก่อตั้งทรัสต์อื่นซึ่งมีนโยบายในการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์การค้า และร้านค้า กองทรัสต์ฯ จะลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานเท่านั้น

การลงทุนทางอ้อม

การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อมของกองทรัสต์ฯ เป็นการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  1. ลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ฯ ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยการถือหุ้น หรือโดยผ่านการถือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท หรือการเข้าทำสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกับบริษัท เป็นต้น
  2. ลงทุนในทรัสต์อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ

นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย