สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (เพิ่ม Template)
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งผลสรุปคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ / Two-way communication
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม