ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก (Suntowers Retail Space)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 (เพิ่ม Template)