คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม