ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ

SPRIME

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
อาคารซันทาวเวอร์ส
รูปแบบการเข้าลงทุน
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
ระยะเวลาการเช่า
มีกำหนด 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2592

เหตุการณ์ที่สำคัญ

17 มกราคม 2562
วันที่จัดตั้งกองทรัสต์
18 มกราคม 2562
วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
23 มกราคม 2562
วันที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
24 มิถุนายน 2565
เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมโครงการ อาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก
ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)