สร้างคุณค่าที่ดีที่สุด สำหรับวันพรุ่งนี้

สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้กรอบของ บรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน สมดุล ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กองทรัสต์ SPRIME จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และได้นำหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานมีโอกาส เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้เช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทรัพย์สินตั้งอยู่บนทำเลที่มี ศักยภาพการเติบโตสูงและมีการคมนาคมที่สะดวก

เป็นอาคารสำนักงาน ที่มีคุณภาพมีผู้เช่าจากหลากหลาย

โครงการซันทาวเวอร์ส

โครงการซันทาวเวอร์สตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ เป็นสินทรัพย์คุณภาพดีโดยมี บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2566

หน่วย: (ร้อยละ)

อัตราการเช่าพื้นที่
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.3352
0.00 (0.04%)
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2567

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

รายงานประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2566

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-REIT1 ปี 2566

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก)

ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่