ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

S PRIME Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า ห้องประชุม และที่จอดรถ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า และห้องประชุม และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า

ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว

ลักษณะการขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งแรก

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน