บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นบริษัทจำกัด ได้จดทะเบียนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0105561123946
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
19 กรกฎาคม 2561
ที่ตั้งของบริษัท
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการ
  • นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ)
  • นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (กรรมการ)
  • นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ (กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ร้อยละ 99.996

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่โดยทั่วไป

หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์

หน้าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

SUNTOWERS เป็นอาคารสำนักงานที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เช่า และถือเป็นการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนทำงานหรือผู้ที่มาใช้อาคารอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ ESG (Environment, Social, and Governance) เพราะ จุดเด่นสำคัญของ SUNTOWERS คือ ทำเลที่ตั้งที่ดี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน และจุดขึ้นลงทางด่วน ถือเป็นทำเลที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนเหนือของกรุงเทพฯ จึงมั่นใจได้ว่า SUNTONERS เป็นอาคารสำนักงานที่อำนวยความสะดวกในทุกด้านให้แก่ผู้ใช้บริการตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เป็น Amenity-rich Workplace in Highly Accessible Location

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

การกำกับดูแลกองทรัสต์

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายการลงทุน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์