บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นบริษัทจำกัด ได้จดทะเบียนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0105561123946
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
19 กรกฎาคม 2561
ที่ตั้งของบริษัท
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการ
  • นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ)
  • นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (กรรมการ)
  • นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ (กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ร้อยละ 99.996

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่โดยทั่วไป

หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์

หน้าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีที่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไปยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยธุรกิจอาคารสำนักงานภาพรวมได้รับผลกระทบอยู่บ้าง ทั้งจากผลกระทบต่อธุรกิจของผู้เช่าฯ และการปรับเปลี่ยนความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (“SPRIME”)

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

การกำกับดูแลกองทรัสต์

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายการลงทุน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์