ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 2 : การคำนวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2565 และปี 2564
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2566
เอกสารแนบ 4 : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารแนบ 5 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เอกสารแนบ 6 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 : ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารแนบ 9 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 10 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566