ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2567