รายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์ ประจำปี 2566 / Two-way Communication

รายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์ ประจำปี 2566 / Two-way Communication
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2567