อัตราการเช่าพื้นที่
/1อัตราค่าเช่าเฉลี่ยทั้งปี

รายได้ของทรัพย์สิน

ค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน