สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้ของทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
อัตราการเช่า (%)

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566 ปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 102.96 107.36 105.82 99.44 415.59 96.49
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 24.13 24.54 24.32 22.62 95.6 21.62
รายได้ค่าที่จอดรถ 7.71 8.00 8.37 8.11 32.20 7.45
รายได้อื่นๆ 0.21 0.34 0.76 0.35 1.65 0.24
รวมรายได้ 135.02 140.24 139.27 130.52 545.04 125.80
ต้นทุนการขายและต้นทุนการบริการ 29.56 28.71 27.07 23.16 108.50 25.01
รวมกำไรจากการดำเนินงาน 105.46 111.53 112.20 107.36 436.54 100.79
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 78.11 79.53 80.56 82.26 80.09 80.12
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (ARR) บาท/ตารางเมตร 610 608 602 615 609 617
อัตราการเช่าเฉลี่ย Occupancy Rate (ร้อยละ) 83.75 84.63 84.38 79.11 82.97 77.00

หมายเหตุ :
/ กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
/ 2 ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 (CIVID-19) ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็นผลทำให้อัตราการเช่าปรับลดลง จึงให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2565 2566 ไตรมาส 1/2567
สินทรัพย์รวม 6,204.65 6,226.58 6,228.02
หนี้สินรวม 1,629.59 1,611.30 1,610.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - -
รายได้รวม 509.56 545.04 127.80
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 40.89 21.05 1.03
กำไรสุทธิ - - -
กำไรต่อหุ้น (บาท) - - -