แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเลื่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
อ่านเพิ่มเติม