บริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)

ข้อมูลทั่วไป

ผู้จัดการกองทรัสต์ ตกลงแต่งตั้ง บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ให้ทำหน้าที่ในการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการของกองทรััสต์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมีสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท
0105535048398
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
โทรสาร
+66 (0) 2-949-1501
เว็บไซต์
ทุนชำระแล้ว
100,000,000 บาท
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยายน 2556

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

อ่านเพิ่มเติม