รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-REIT1 ปี 2565

เอกสารย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-REIT1 ปี 2564
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT1 ปี 2562