รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-REIT1 ปี 2564

เอกสารย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT1 ปี 2562