(ฉบับวันที่มีผลใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2565)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

“กองทรัสต์” หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

“ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท” หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

“พันธมิตรของบริษัท” หมายถึง บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีการทำข้อตกลงในการร่วมมือทางธุรกิจ หรือการร่วมทุนเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรร่วมกันกับบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร การสอบถาม หน่วยงานราชการ พันธมิตรของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook Instagram และ Line เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น

 • ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน การสั่งซื้อ ความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผล ในการเลือกซื้อ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่านที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ในกรณี ที่บริษัทได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปใช้
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัท และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ การบันทึกเสียงกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อทาง Call Center หรือผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น

บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์ของบริษัทอาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทจากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์อื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างใดต่อการบริการ และเว็บไซต์เหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบริษัท และอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์อื่นนั้นได้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้มีการเข้าเยี่ยมชม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของบริษัท และ/หรือกองทรัสต์ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการทำสัญญา ตามคำขอ และ/หรือธุรกรรมใดที่ท่านมีกับบริษัท และ/หรือกองทรัสต์ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทมีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัท และ/หรือกองทรัสต์จัดจ้างหรือใช้บริการ
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท และ/หรือกองทรัสต์
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และ/หรือกองทรัสต์ เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินการบริการ การปรับปรุงและการให้บริการของบริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกหรือ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท รวมถึงทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัท และ/หรือกองทรัสต์ หรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัท และ/หรือกองทรัสต์ แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัท และ/หรือกองทรัสต์จัดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่บริษัทเก็บรวบรวมได้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น
 • ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด
 • ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การแจ้งสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศ หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เท่าเทียมกับประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจะทำให้มั่นใจก่อนโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายของประเทศไทย การโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญา เพื่อ ประโยชน์อันชอบธรรม สาธารณะประโยชน์ ภารกิจของรัฐมอบหมายและตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

การใช้งานคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 1. ประเภทของคุกกี้

  บริษัทมีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่าง ๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถวัดผล การทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของ กลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของ ผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น
  • คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและความสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสม
 2. การลบคุกกี้

  ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้งาน

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และบริษัทไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังต่อไปนี้

 • เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียน (Registrar) ทรัสตี ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของบริษัท และ/หรือกองทรัสต์
 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งผู้สอบบัญชี
 • พันธมิตรของบริษัท
 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทมีข้อตกลงด้วยเท่านั้น

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ตามรายละเอียดในข้อ “ติดต่อเรา” บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง

 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด
 • ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค ไม่สามารถทำได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและบริษัทจะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าบริษัท ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของบริษัท กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากบริษัท สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดในข้อ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจะไม่กระทบต่อการให้บริการตามสัญญาแก่ท่าน

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม การดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัท บริษัทอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทจึง ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยจัดเก็บตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา

ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SPRIME 123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์: +66 (0) 2050 5555
 • http://www.sprimegrowth.com > ติดต่อเรา > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ > เลือกหัวข้อ: ขอใช้สิทธิหรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • อีเมล: dpo.sreit@sreit.co.th