เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี 2565 ถือเป็นปีที่ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ COVID-19 สถานการณ์ความรุนแรงลดลง ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้ดี โดยธุรกิจอาคารสำนักงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลายบริษัทมีนโยบายให้พนักงานกลับมาทำงานโดยปกติในสำนักงาน

ปี 2565

สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ("SPRIME”) ในปี 2565 นับว่าเป็นปีที่มีพัฒนาการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก (Suntowers Retail Space) ทั้งนี้ อาคารซันทาวเวอร์สส่วนพื้นที่ค้าปลีก ที่ SPRIME เข้าลงทุนเพิ่มเติมนั้น มีผลประกอบการที่ดีและอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง จึงมั่นใจได้ว่า SPRIME เข้าลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่กองทรัสต์ SPRIME ต่อไป

ปี 2564

นับได้ว่าเป็นปีที่มีพัฒนาการสำคัญในหลาย ๆ ด้าน โดย บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มผู้เช่าให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาธุรกิจและระบบการปฏิบัติการให้ตอบสนองกับชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะกลับมาหลังการสิ้นสุดลงของ COVID-19

ช่วงปี 2563-2564

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ทำงานร่วมกันในการปรับโครงสร้างผู้เช่าให้ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าวิกฤต COVID-19 และเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัย ทั้งในเรื่องระบบความ ปลอดภัย สุขอนามัย ความสะอาด ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้เช่าในการต่อสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ โดยอัตราการต่อสัญญาในปี 2564 สูงถึงร้อย ละ 98 นอกจากนั้น กองทรัสต์ฯ ยังได้อำนวยความสะดวกด้วยการให้ใช้พื้นที่ในอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งมีส่วนให้พนักงานของผู้เช่าและชุมชนรอบข้างได้มีโอกาสรับ วัคซีนตั้งแต่ช่วงต้น และทำให้พนักงานของผู้เช่าสามารถกลับเข้ามาทำงานในอาคารได้มากขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 487.93 ล้านบาท รายได้ จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 277.08 ล้านบาท อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 56.8 และ ยังคงรักษาระดับอัตราผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหน่วยที่ 0.5820 บาท/หน่วย ซึ่งสะท้อนถึงการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับอนาคตของธุรกิจอาคารสำนักงาน จากการศึกษาของบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกหลายบริษัทได้ข้อสรุปตรงกันว่า อาคารสำนักงานจะยังคงมีความต้องการ แม้ว่าผู้เช่าจะมีการปรับวิธีการทำงานเป็นแบบผสมผสาน ทั้งการทำงานในสำนักงานและการทำงานจากที่บ้าน (Hybrid Workplace) ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ยังคงต้องการพื้นที่สำหรับพนักงานและองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรม นวัตกรรม ตลอดจนการทำงานแบบประสานความร่วมมือ กองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงได้พัฒนา Co-Working Space ในชื่อ “Worko” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกลยุทธ์ Hybrid Workplace และยังศึกษาโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอาคารสำนักงานที่มีศักยภาพดี ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี รวมถึงในโซนที่ระดับอุปสงค์ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและระดับอุปทานใหม่ยังจำกัด เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ถือหน่วยในอนาคต

สุดท้ายนี้ในนามของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (“SPRIME”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ตลอดไป

ประธารกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
นางทิพวรรณ ชยุติมันย์