นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ

นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ - ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2561 - ก.พ. 2565

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2558 - 2561

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ตำแหน่ง: ฝ่ายควบคุมบัญชีเเละการเงิน

พ.ศ. 2549 - 2558

กลุ่มบริษัท สันติบุรี กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน