ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
สรุปข้อสนเทศทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPRIME เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มกราคม 2562