นางสาวสุทธิพร สายเชื้อ

นางสาวสุทธิพร สายเชื้อ

ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ในการทำงาน

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง

พ.ศ. 2562 - 2565

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง: Compliance and Risk Management Manager

พ.ศ. 2562 - 2562

บริษัท เร็ด ดอท (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง: จัดการแผนกกำกับดูแลกิจการ

พ.ศ. 2559 - 2561

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ