สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน สมดุล ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Story of SPRIME

S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (“SPRIME” or “the REIT”) was established under the Trust for Transactions in Capital Market Act, B.E. 2550, on 17 January 2019, with SCB Asset Management Company Limited acting as its Trustee and S REIT Management Company Limited (“the Company”) acting as its REIT Manager. SPRIME was listed on the Stock Exchange of Thailand on 23 January 2019.

By SCB Asset Management Company Limited as trustee, S REIT Management Company Limited as REIT Manager and Max Future Company Limited as Property Manager.

กองทรัสต์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์และเงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวไปลงทุนในอาคารซันทาวเวอร์ส (โดยไม่รวมพื้นที่ส่วนร้านค้า) และนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ได้นำทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ โดยรายได้ที่กองทรัสต์ได้รับจากการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กองทรัสต์จะไม่ดำเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อีกทั้งกองทรัสต์จะไม่นำอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย