หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารสินทรัพย์

 • สรรหา คัดเลือก ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดูแลคุณภาพของทรัพย์สินหลัก
 • ดูแลการจัดทำประกันภัย
 • จัดให้มีการประเมินผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประจำปี
 • ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้เช่า เพื่อหาแนวทางแก้ไข

หน้าที่หลักของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

 • จัดทำแผนการลงทุน โครงสร้างเงินทุน และการจัดการลงทุนของทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอื่น
 • คัดเลือกและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ (due diligence) ก่อนเข้าลงทุน
 • จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่จะเข้าลงทุน
 • ประเมินและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินหลักตามระยะเวลาที่กำหนด
 • นำเสนอโครงสร้าง และแหล่งเงินทุน
 • จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
 • ยื่นคำขออนุญาตและแบบยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)
 • ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • เสนอข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

หน้าที่หลักของฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 • จัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ทุกสิ้นเดือน ทุกไตรมาส และทุกสิ้นปี
 • คำนวณ จัดทำรายงาน และเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสดของกองทรัสต์
 • วางแผนการเงิน จัดการเรื่องรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทั้งติดตามควบคุมการจัดเก็บค่าเช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่หลักของฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ตรวจสอบเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี
 • เป็นผู้ประสานงานในเรื่องข้อพิพาท