ผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นบริษัทจำกัด ได้จดทะเบียนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท

0105561123946

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

19 กรกฎาคม 2561

ที่ตั้งของบริษัท

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท

ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ

ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 99.996)

รายชื่อกรรมการ

  1. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ประธานกรรมการ)
  2. นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ (กรรมการ)
  3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และนายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี