ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มและผู้จัดการกองทรัสต์มี กลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ ดังนี้

การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้กองทรัสต์ฯ ได้รับกำไรจากการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม พิจารณาจากตามอัตราค่าเช่าในตลาดและอัตราค่าเช่าของผู้แข่งขันในย่านใกล้เคียง

ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณการดำเนินการแต่ละเดือนร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงควบคุมรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยการดูแลรักษาพื้นที่ของโครงการและพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน