วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2565 4,633,365,078.06 10.3712
31 มีนาคม 2565 4,578,706,732.36 10.2489
31 ธันวาคม 2564 4,535,279,097.37 10.1517
30 กันยายน 2564 4,483,394,972.81 10.0355
30 มิถุนายน 2564 4,463,755,879.83 9.9916
31 มีนาคม 2564 4,405,686,888.70 9.8616
31 ธันวาคม 2563 4,353,512,101.92 9.7448
30 กันยายน 2563 4,340,147,719.92 9.7149
30 มิถุนายน 2563 4,209,886,252.65 9.4233
31 มีนาคม 2563 4,162,742,750.22 9.3178
31 ธันวาคม 2562 4,144,879,668.98 9.2778
30 กันยายน 2562 4,097,156,248.38 9.1710
30 มิถุนายน 2562 4,541,068,193.46 10.1646
31 มีนาคม 2562 4,527,828,457.00 10.1350