ข้อมูลหน่วยทรัสต์
ราคาพาร์
ณ วันที่จดทะเบียน 10.0000 บาทต่อหน่วยทรัสต์
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 4 9.3820 บาทต่อหน่วยทรัสต์
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 9.5190 บาทต่อหน่วยทรัสต์
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2 9.6500 บาทต่อหน่วยทรัสต์
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 9.8240 บาทต่อหน่วยทรัสต์
จำนวนหน่วยทรัสต์
446,750,000
หน่วย