สัมภาษณ์ผู้บริหาร


S PRIME Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME)

ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จากสินทรัพย์ที่จะมีการบริหารผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2559 อาคารสำนักงานซันทาวเวอร์สได้รับการปรับปรุงตามโครงการเพิ่มมูลค่า ให้กับทรัพย์สิน (Value Enhancement Project) โดยการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงานและปรับปรุง รูปลักษณ์ใหม่บริเวณโถงลอบบี้และพื้นที่ส่วนกลาง

สำหรับสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกของ SPRIME คือ อาคารซันทาวเวอร์ส เป็นอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูง ผู้เช่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความศักยภาพ และความมั่นคง ซึ่งเป็นบริษัทไทยและต่างประเทศ เมื่อประกอบด้วยทีมงานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร และการให้บริการที่น่าประทับใจให้กับ ทั้งผู้เช่าและผู้มาติดต่อ ทำให้ผลการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์สเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอัตราค่าเช่า รายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเป้าหมายที่สำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ การวางแผนป้องกัน และการตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอย่างทันท่วงที ซึ่งทั้งหมดต้องดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่โปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามของบริษัท เอส รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพร์ม โกรท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานภายใต้กรอบนโยบายข้างต้น จะทำให้อาคารซันทาวเวอร์สเป็นสินทรัพย์ที่ทวีมูลค่า สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน