การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2565 ของกองทรัสต์
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2565
เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1 และการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 4 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 5 ประมาณการงบกำไรขาดทุน
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
เอกสารแนบ 7 ความเห็นของทรัสตี
เอกสารแนบ 8 ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารแนบ 9 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เอกสารแนบ 10 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 13 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 14 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยครั้งที่ 1/2565
The Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022 Download
Schedule of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022
Invitation to Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022
Enclosure 1 Information of SPRIME’s Additional Investment Assets No. 1
Enclosure 2 Summary of the Asset Valuation Reports by the Appraisers
Enclosure 3 Information Memorandum on Acquisition of SPRIME’s Additional Investment Assets No.1 and Transactions between SPRIME and the Connected Party of the REIT Manager
Enclosure 4 Independent Financial Advisor's Opinion Report
Enclosure 5 Projected Income and Distribution Statement
Enclosure 6 Capital Increase Report Form (F53-4)
Enclosure 7 Trustee's Opinion
Enclosure 8 List of Trust Unitholders
Enclosure 9 Guidelines for Appointing Proxy and Proof of Right to Attend the Trust Unitholders’ Meeting by Electronic Means (e-Meeting)
Enclosure 10 Guidelines for Attending Trust Unitholders’ Meeting by Electronic Means
Enclosure 11 Proxy Form A
Proxy Form B
Proxy Form C
Enclosure 12 Profile of the Independent Director
Enclosure 13 QR Code Downloading Procedures
Enclosure 14 Privacy Notice for Trust Unitholders’ Meeting
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022 Download
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022