ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 4 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เอกสารแนบ 6 คำแนะนา วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารแนบ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 10 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
The 2022 Annual General Meeting of Unitholders Download
Invitation to the 2022 Annual General Meeting
Enclosures 1 2021 Annual Report in QR Code format
Enclosures 2 Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022
Enclosures 3 Profiles and Work Experience of SPRIME’s Auditors for Year 2022
Enclosures 4 Trust Deed of S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) dated 17 January 2019 Concerning the Trust Unitholders’ Meeting and Vote Casting
Enclosures 5 Guidelines for Appointment of Proxy and Documents Required for Attending the Trust Unitholders’ Meeting via Electronic Means (e-Meeting)
Enclosures 6 Guidelines, Method and Procedure for Attending the Annual General Meeting of the Trust Unitholders via Electronic Means (e-Meeting)
Enclosures 7 Proxy Form A
Proxy Form B
Proxy Form C
Enclosures 8 Profile of the Independent Director of S REIT Management Company Limited for Appointment as Proxy of Trust Unitholders
Enclosures 9 QR Code Downloading Procedures
Enclosures 10 Privacy Notice for the Trust Unitholders’ Meeting
Rules Governing Unitholders Rights To Propose Agenda Items For The 2022 Annual General Meeting of Unitholders
Minutes of the Annual General Meeting of Trust Unitholders 2022 Download
Minutes of the Annual General Meeting of Trust Unitholders 2022