สรุปข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

S PRIME Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า ห้องประชุม และที่จอดรถ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า และห้องประชุม และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

อายุกองทรัสต์ฯ

ไม่มีกำหนดอายุกองทรัสต์ฯ

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครั้งแรก

ในการลงทุนครั้งแรกกองทรัสต์ SPRIME เข้าลงทุนใน

  1. สิทธิการเช่าในที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอรส์เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิประมาณ 62,850 ตร.ม.
  2. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในการดำเนินกิจการของอาคารซันทาวเวอร์ส

ผู้สนับสนุน

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ1/

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว

ลักษณะการขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งแรก

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ยังไม่มีผลบังคับใช้