กลยุทธ์เพื่อการเติบโต


  1. การลงทุน และบริหารโครงสร้างเงินทุน เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต
  2. การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรในระยะยาว
  4. การดูแลคุณภาพทรัพย์สิน เพื่อความพร้อมใช้งานและความพึงพอใจของผู้เช่า
  5. การบริหารงานการเงินและการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
  6. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและการบริหารความเสี่ยง