ข้อมูลกองทรัสต์


หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ SPRIME
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
อายุกองทรัสต์ ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
ประเภทกองทรัสต์ ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
เหตุการณ์ที่สำคัญ
• วันที่จัดตั้งกองทรัสต์ 17 มกราคม 2562
• วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก 18 มกราคม 2562
• วันที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ 23 มกราคม 2562
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน อาคารซันทาวเวอร์ส
รูปแบบการเข้าลงทุน สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
ระยะเวลาการเช่า มีกำหนด 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2592
จำนวนหน่วยทรัสต์ 446,750,000 หน่วย