โครงการซันทาวเวอร์ส


โครงการซันทาวเวอร์ส เป็นสินทรัพย์คุณภาพซึ่งบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด เข้าลงทุน ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร แวดล้อมด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และสถานศึกษา โดยในปี 2559 อาคารซันทาวเวอร์สได้รับการปรับปรุงตามโครงการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน (Value Enhancement Project) โดยการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงานและปรับปรุงรูปลักษณ์ใหม่บริเวณโถงลอบบี้และพื้นที่ส่วนกลาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการซันทาวเวอร์สเป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรด B ประกอบด้วยอาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และพื้นที่จอดรถที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารเอ และ อาคารบี ภายในตัวอาคารประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ ห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 150 คน ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ที่จอดรถพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดย SPRIME จะลงทุนในสิทธิการเช่าของที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงานพื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินกิจการของอาคารซันทาวเวอร์ส

ที่ตั้ง

123 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน

เนื้อที่รวมประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 2.8 ตารางวา

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในอดีตของอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน/1

(หน่วย: ล้านบาท) ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558/2 ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ/1 337.40 334.21 390.26 298.62
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 97.98 90.10 93.16 72.40
รายได้ค่าที่จอดรถ 36.06 35.87 35.81 26.11
รายได้อื่นๆ 15.79 31.67/3 9.67 8.27
รวมรายได้ 487.23 491.86 528.90 405.40
ต้นทุนการขายและต้นทุนการบริการ 154.36 134.43 130.40 99.08
รวมกำไรจากการดำเนินงาน 332.87 357.43 398.49 306.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)/4 68.3 72.7 75.3 75.6

ที่มา : แม็กซ์ ฟิวเจอร์

หมายเหตุ :
/1 ผลการดำเนินงานในอดีตไม่มีรายได้จากพื้นที่ที่ แม็กซ์ ฟิวเจอร์ ใช้อยู่ในปัจจุบันและพื้นที่สถานออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อกองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนครั้งแรก แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จะเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่เสมือนเป็นผู้เช่ารายอื่นทั่วไป
/2 ผลการดำเนินงานของปี 2558 เป็นการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (annualize) จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
/3 ในปี 2559 มีรายได้จากการตกแต่งพื้นที่ให้กลับสู่มาตรฐานเป็นจำนวนประมาณ 18.5 ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายได้อื่นๆ ในปีดังกล่าว
/4 กำไรจากการดำเนินงานเป็นกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ลักษณะการลงทุน

ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้

  1. ที่ดินจำนวน 7 โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 35754, 35755, 35951,35953 และ 35959 และ พื้นที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 35950, และ 35960 ตั้งอยู่ที่ ตำบล ลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) อำเภอ บางเขน (บางซื่อ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 2.8 ตารางวา
  2. พื้นที่ใช้สอยอาคารซันทาวเวอร์สรวมประมาณ 118,828 ตร.ม. /1 ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิส่วนพื้นที่สำนักงาน (Net Leasable Area) เท่ากับประมาณ 62,850 ตร.ม.
  3. งานระบบต่างๆ ของอาคารซันทาวเวอร์ส ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบการสื่อสาร ระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) และระบบที่จอดรถ

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินกิจการของอาคารซันทาวเวอร์

หมายเหตุ :
/1 พื้นที่ใช้สอยอาคารซันทาวเวอร์สมีขนาดรวมทั้งหมดประมาณ 122,965 ตร.ม. โดยกองทรัสต์ฯ จะไม่ลงทุนในพื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่ส่วนกลางบางส่วน (พื้นที่ส่วนกลางที่ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่จอดรถที่เป็นพื้นที่ให้เช่า) ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดประมาณ 4,137 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทรัสต์ฯ อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว (ผู้ลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 2.2 อาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน (ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก))

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด