ผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ ฯ เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ มี บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("สิงห์ เอสเตท") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท

0105561123946

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

19 กรกฎาคม 2561

ที่ตั้งของบริษัท

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท

ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ

ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 99.99)

รายชื่อกรรมการ

  1. นายนริศ เชยกลิ่น (ประธานกรรมการ)
  2. นายเกตุกร เขมธร (กรรมการ)
  3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนริศ เชยกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกตุกร เขมธร และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม