รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 89,350,000 20.00
2. สำนักงานประกันสังคม 37,115,200 8.31
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,927,600 6.48
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,763,300 4.87
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 17,875,800 4.00
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,000 3.81
7. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,760,700 3.75
8. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 16,532,000 3.70
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 12,200,000 2.73
10. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 11,776,000 2.64