รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) 89,350,000 20.00
2 สำนักงานประกันสังคม 36,278,500 8.12
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,927,600 6.48
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,674,300 4.85
5 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,000,000 4.70
6 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,014,500 4.03
7 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 17,064,400 3.82
8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด         17,000,000 3.81
9 มหาวิทยาลัยมหิดล 12,200,000 2.73
10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 10,947,300 2.45