วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 มีนาคม 2563 4,162,742,750.22 9.3178
31 ธันวาคม 2562 4,144,879,668.98 9.2778
30 กันยายน 2562 4,097,156,248.38 9.1710
30 มิถุนายน 2562 4,541,068,193.46 10.1646
31 มีนาคม 2562 4,527,828,457.00 10.1350