วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2562 4,541,068,193.46 10.1646
31 มีนาคม 2562 4,527,828,457.00 10.1350