อัตราการเช่าพื้นที่

รายได้ของทรัพย์สิน

ค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน

Remark

/1 ข้อมูลปี 2558 คำนวนเป็นอัตราส่วนเต็มปี (annualized) จากข้อมูลช่วง 10 ส.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 และข้อมูลปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
/2 กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562