วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
09/08/62 22/08/62 06/09/62 0.174 01/04/62 - 30/06/62
10/05/62 23/05/62 10/06/62 0.1419 17/10/62 - 31/03/62