วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
10/05/62 23/05/62 10/06/62 0.1419 17/10/62 - 31/03/62