การจ่ายเงินปันผล
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
09/08/62 22/08/62 06/09/62 0.174 01/04/62 - 30/06/62
10/05/62 23/05/62 10/06/62 0.1419 17/10/62 - 31/03/62
การจ่ายเงินลดทุน
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
26/02/63 10/03/63 26/03/63 เงินลดทุน 0.174
7/11/62 20/11/62 06/12/62 เงินลดทุน 0.176