การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การส่งคำถามของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563
The 2020 Annual General Meeting of Unitholders Download
Information of the Operationg Result of S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust for the Trust Unitholders in replacement of the Cancelled 2020 Annual General Meeting
Rules Governing Unitholders Rights To Propose Agenda Items For The 2020 Annual General Meeting of Unitholders