สรุปข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน


ชื่อกองทรัสต์ฯ/ตัวย่อในการซื้อขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

S PRIME Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า ห้องประชุม และที่จอดรถ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้า และห้องประชุม และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

อายุกองทรัสต์ฯ

ไม่มีกำหนดอายุกองทรัสต์ฯ

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครั้งแรก

  1. สิทธิการเช่าในที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอรส์เป็นระยะเวลา 30 ปี (โดยมีพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิประมาณ 62,850 ตร.ม. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  2. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง ในการดำเนินกิจการของอาคารซันทาวเวอร์ส

ผู้สนับสนุน

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ1/

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว

ลักษณะการขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งแรก

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ยังไม่มีผลบังคับใช้