ข้อมูลกองทรัสต์


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ SPRIME เป็นกองทรัสต์ฯที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ฯ SPRIME จะก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็นหนังสือระหว่างบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี และผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ที่จะทำให้เป็นกองทรัสต์ฯแก่ทรัสตี

เมื่อมีการก่อตั้งทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทรัพย์สินเริ่มต้นที่จะให้เป็นกองทรัสต์ฯ ได้แก่ เงินที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การก่อตั้งกองทรัสต์ฯแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์